Styl pracy psychoterapeutycznej


Podejście psychoterapeutyczne

Kierunek pracy psychoterapeutycznej to Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim. Jest formą psychologicznej pomocy człowiekowi, która bazując na założeniach antropologii chrześcijańskiej, gdzie osoba ludzka jest wolna, godna, twórcza i świadoma własnych decyzji i wyborów, korzysta zarówno z dorobku różnych kierunków psychoterapeutycznych, jak i wypracowanych metod własnych, aby prowadzić osobę do psycho-fizyczno-duchowego zdrowia i rozwoju.

 

Integratywność rozumiana jest w trzech kontekstach:

 • Zintegrowana koncepcja osoby jako jedności w rozumieniu antropologii chrześcijańskiej.
 • Zintegrowany sposób korzystania z dorobku różnych szkół psychoterapii, dostosowany do problemu pacjenta i etapu terapii.
 • Znaczenie integracji wewnętrznej psychoterapeuty dla efektywności terapii.

W praktyce oznacza to:

 • umiejętność integrowania życiowych doświadczeń w kierunku rozwoju,
 • świadomość własnych emocji i potrzeb,
 • rozwijanie potencjału intelektualnego (poznawczego),
 • świadomość własnych celów i wartości,
 • podejmowanie decyzji w sposób świadomy i w wolności,
 • wykorzystywanie własnego potencjału w realizacji życiowych celów i relacjach,
 • umiejętność rozeznawania swoich spraw duchowych.

 

Psychoterapia chrześcijańska w centrum swego zainteresowania stawia człowieka i jego pełny rozwój we wszystkich wymiarach jego życia:

 • poznawczym (co myślę?),
 • emocjonalnym (co czuję?),
 • wolitywnym (czego chcę?),
 • biologicznym (jaki/jaka jestem?),
 • behawioralnym (jaka jest moja postawa?),
 • społecznym (jaka jest moja relacja z innymi?)
 • duchowym (jaka jest moja relacja z Bogiem?).

 

W odróżnieniu do tradycyjnych metod psychoterapeutycznych relacja terapeutyczna obejmuje również proces duchowy pacjenta, który współistnieje z procesem psychicznym. Centrum zainteresowania psychoterapii nie są treści duchowe, ale rozwój człowieka w pełnym jego wymiarze i wzmacnianie jego zdrowia psychicznego.

Nie oznacza to, że podczas psychoterapii trzeba mówić tylko o Bogu.

Istotą psychoterapii nie jest rozwój duchowy i doświadczenie Boga, ale człowiek w pełni, terapeuta zaś jest otwarty także na wymiar duchowy pacjenta.

Owoce i efektywność terapii będą polegać na zmianie siebie w wymiarze psychicznym, behawioralnym, relacyjnym, społecznym i duchowym.

 

Strategie i techniki

Forma psychoterapii jaką proponujemy opiera się o strategie i techniki stosowane w innych podejściach (w sposób szczególny podejście psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne i gestalt). Stosujemy i rozwijamy również specyficzne strategie i techniki, zwłaszcza personalistyczne i duchowe. Dotyczą one wzmacniania osoby jako całości, jej samoświadomości, świadomości celów i decyzji oraz relacji danej osoby z osobą Boga.

Doświadczenie i umiejętności zdobyłyśmy w Studium Psychoterapii organizowanym przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich oraz dzięki własnej praktyce terapeutycznej.

 

Etapy terapii

Etapy psychoterapii to:

 • Wywiad
 • Diagnoza
 • Plan terapii
 • Kontrakt
 • Przebieg terapii
 • Zmiana, nabycie nowych doświadczeń
 • Zakończenie