Modlitewnik Urszulanki


CODZIENNA MODLITWA

 

 

WIECZOREM, RANO i w południe, wołam do Boga, a głosu mego On słucha.
(por. Ps. 55, 17-18)

 

 

 

PORANNA MODLITWA

Urszulanka z rąk Boga przyjmuje nowy dzień, który Bóg jej ofiarowuje jako dar swojej miłości. Codziennie pragnie powierzać swoją drogę Mistrzowi, kierując ku Niemu swe pierwsze słowa i myśli:

 

Panie, ja twoja oblubienica z jutrzenką tego nowego dnia oddaję i konsekruję Tobie, przez ręce Maryi, całe moje życie i moje czyny: zachowaj mnie w cieple Twojej miłości. Amen.

 

W KAPLICY

Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz;
niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas;
co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni;
niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci;
a równemu im Duchowi niechaj wieczna chwała brzmi.

 

CODZIENNE OFIAROWANIE

O Boskie Serce Jezusa, ofiarowuję Ci przez Niepokalane serce Maryi, Matki Kościoła, w jedności z eucharystyczną Ofiarą: modlitwy, czyny, radości i cierpienia, na odpuszczenie grzechów i zbawienie całej ludzkości, w łasce Ducha Świętego, ku chwale Ojca Niebieskiego. Amen.

 

albo:

 

Panie Jezu Chryste, Typoprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na świat cały miłośćswego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć mojemodlitwy, prace, radości i cierpienia, i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża,obecną w tajemnicy Eucharystii - dla zbawienia świata. W jedności z całym Kościołemi jego Matką - Maryją, przez jej pośrednictwo, proszę Cię w intencjach, któreOjciec Święty polecił naszym modlitwom. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętegodo wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia wszystkich dobrych czynów,przygotowanych dla mnie przez Ojca. Przemień mnie i uczyń apostołką Twegoserca, bym świadczyła w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest miłością. Amen.

 

ANIOŁ PAŃSKI

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za Zwiastowaniem Anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

 

REGINA COELI
(W okresie wielkanocnym)

 

Królowo nieba, wesel się, alleluja!
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja!

Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja!
Módl się za nami do Boga, alleluja!

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja!
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja!

Módlmy się: Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Ame

 

 

MODLITWA DO NIEPOKALANEJ

 

H. Św. Anielo i Św. Urszulo
W. Módlcie się za nami.

 

Niepokalana Maryjo, przykładem życia naszego ojca,
Franciszka Della Madonna, ofiarujemy Ci nasze serce i z sercem,
które należy na zawsze do Ciebie, zwracamy się ku Tobie:
Ty, która jaśniejesz w cieniu Najwyższego ogłaszając się Jego służebnicą, Wyniesiona jesteś między pokornymi i biednymi, uczyń z nas:
SŁUŻEBNICE SŁOWA,
aby Duch Święty zstąpił na nas i zrodził w nas Wcielone Słowo;
SŁUŻEBNICE KRZYŻA,
abyśmy odkrywały w znaku Chleba i Wina, który celebrujemy każdego dnia, prawdę braterskiej Miłości;
SŁUŻEBNICE MISJI,
abyśmy szły z pośpiechem tam, gdzie czekają bracia.
Ty, która chowałaś wspomnienie Kościoła pierwotnego i przewidywałaś Jego spełnienie spraw, abyśmy były wierne w ciągłości i wolne w nowości, a kiedy komunikowanie się będzie trudne, naucz nas: prostej mowy, prawdy w miłości i budowania jedności razem z Tobą wokół Twojego Jezusa. Amen

 

 

MEDYTACJA

 

MODLITWA PRZED MEDYTACJĄ

 

H. Przyjdź Duchu Święty.
W. Napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień miłości.
H. Ześlij Ducha Twojego Panie.
W. I odnów oblicze ziemi.

 

H. Módlmy się:

Pokornie Cię prosimy wszechmogący Boże, niech Duch Święty Pocieszyciel mieszkający w nas, wspomagając naszą słabość da nam głębiej poznać Twoje tajemnice i tak miłować Twoją wolę, abyśmy z całą prawdą i większą ufnością mogły się zwracać do Ciebie, który jesteś naszym Ojcem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA PO MEDYTACJI

 

W. Od Ciebie pochodzi wszelkie dobro w niebie i na ziemi, dziękujemy za światło, którego nam użyczyłeś podczas tej modlitwy, spraw, aby rozważanie Twoich słów za łaską Ducha Świętego Pocieszyciela, utrwalało nas w chrześcijańskiej wierze i miłości i wspomagało w pełnieniu dobrych uczynków przez całe życie. Prosimy Cię o to przez zasługi Jezusa Chrystusa Twojego Syna a naszego Pana i miłosiernego Zbawcy. Amen.

 

 

RÓŻANIEC

 

- Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu!
- Panie, pospiesz ku ratunkowi memu!
- Chwała Ojcu…

 

Dowolne modlitwy po każdej dziesiątce:

- O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami grzesznymi,
którzy się do ciebie uciekamy.

- Poślij Panie świętych kapłanów i gorliwych zakonników na Twoje żniwo.

- O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

 

TAJEMNICE RADOSNE (poniedziałek i sobota)
1 - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
2 - Nawiedzenie św. Elżbiety.
3 - Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem.
4 - Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5 - Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA (czwartek)
1- Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2- Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.
3- Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do Nawrócenia.
4- Przemienienie na górze Tabor.
5- Ustanowienie Eucharystii.

TAJEMNICE BOLESNE (wtorek i piątek )
1 - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
2 - Biczowanie Pana Jezusa.
3 - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
4 - Dźwiganie krzyża na Kalwarię.
5 - Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

 

TAJEMNICE CHWALEBNE (środa i niedziela )
1 - Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2 - Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3 - Zesłanie Ducha Świętego na Maryję i Apostołów.
4 - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.

 

 

Propozycje do rozważań różańca:

 

TAJEMNICE RADOSNE

 

1. «Posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy o imieniu Maryja. Anioł rzekł do niej: Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą… Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus». (Łk 1, 26-28;31)

 

2. «Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry, do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę, gdy usłyszała pozdrowienie Maryi, została napełniona Duchem Świętym». (Łk 1, 39-40)

 

3. «Kiedy Józef i Maryja przybyli do Betlejem, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego Pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie». (Łk 2, 6-7)

 

4. «Przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». (Łk 2, 22-23)

 

5. «Jezus został w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania». (Łk 2, 43-46)

 

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

 

1. „A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».” (Mt 3, 16-17)

 

2. „Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą! Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Starosta weselny skosztował wody, która stała się winem. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie Galilejskiej”. (J 2, 1.3.7-9.11)

 

3. „Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»”. (Mk 1,14-15) „Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym”. (Łk 8,1)

 

4. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. (…) A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! »”. (Łk 9,28-29.35)

 

5. „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów»”. (Mt 26,26-28)

 

TAJEMNICE BOLESNE

 

1. „Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani i począł się smucić i odczuwać trwogę (Mt. 26, 36-37). I pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię”. (Łk 22, 43-44)

 

2. „Odpowiedzieli Mu krzykiem: Ukrzyżuj Go! Piłat odparł: „cóż więc wam złego uczynił?“ Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał Go na ukrzyżowanie”. (Mk 15, 13-15)

 

3. „Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj Królu Żydowski”. (Mk 15, 16-18)

 

4. „Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota, tam Go ukrzyżowano”. (J 19, 16-17)

 

5. „A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarną całą ziemię, aż do godziny dziewiątej (Mk.15, 33). Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”, po tych słowach wyzionął ducha”. (Łk 23, 46)

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

 

1. „Anioł rzekł do kobiet: „Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego, powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli”. (Mk 16,16)

 

2. «Pan Jezus to powiedziawszy, podniósłszy ręce ku niebu, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba» (Łk. 24, 50-51), gdzie siedzi po prawicy Ojca.

 

3. «Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym». (Dz 2, 1. 3-4)

 

4. «Maryja została wniebowzięta: radują się zastępy Aniołów» (Liturgia). «Cała pełna chwały wchodzi córka królewska, złotogłów jej odzieniem» (Ps 45, 14)

 

5. «Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu». (Ap 12, 1)

 

 

 

 

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY


Kyrie, eleison. Chryste eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjomódl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad Pannami
Matko Chrystusowa
Matko Kościoła
Matko łaski Bożej
Matko nieskalana
Matko najczystsza
Matko dziewicza
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko dobrej rady
Matko Stworzyciela
Matko Zbawiciela
Panno roztropna
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego
Przybytku chwalebny
Przybytku sławny pobożności
Różo duchowna
Wieżo dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych
Królowo Aniołów
Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Dziewic
Królowo Wszystkich Świętych
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta
Królowo Wniebowzięta
Królowo Różańca Świętego
Królowo Rodzin
Królowo Pokoju
Królowo Polski

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj sie nad nami.


H. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:


Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom twoim, cieszyć się trwałym zbawieniem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

W. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.


H. Módlmy się za naszego Papieża...
W. Niech Pan go strzeże i niech go ożywia, niech czyni go szczęśliwym na ziemi i niech go nie oddaje w moc nieprzyjaciół jego.

 

 

 


LITANIA LORETAŃSKA
(forma krótsza)


Kyrie eleison
Chryste eleison
Kyrie eleison
Chryste usłysz nas
Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duch Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo módl się za nami,
Święta Matko Boża
Święta Panno nad Pannami
Matko Kościoła
Królowo nieba
Królowo Aniołów
Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Dziewic
Królowo Wszystkich Świętych
Królowo Pokoju

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.

 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

 

 


LITANIA BIBLIJNA


Kyrie eleison
Chryste eleison
Kyrie eleison

 

Chryste usłysz nas
Chryste wysłuchaj nas

 

Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duch Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

 

Dziewico, córko Syjońska módl się za nami,
Chwało Jeruzalem
Radości Izraela
Chlubo naszego narodu
Arko Przymierza
Tabernakulum Najwyższego
Dziewico z Nazaretu
Oblubienico Józefa
Oblubienico Sprawiedliwego
Matko Syna Najwyższego
Matko Syna Dawida
Matko Króla Izraela
Służebnico Pańska
O Błogosławiona między niewiastami
Matko Pana
Matko Mesjasza
Dziewico, która wszystko zachowywałaś w swym sercu
Matko, która ofiarowałaś Jezusa w świątyni
Matko, którą Trzej Królowie odnaleźli z Dzieciątkiem
Matko, którą Józef zaprowadził do Egiptu
Matko, która szukałaś Jezusa przez trzy dni
Matko, która odnalazłaś Jezusa w świątyni
Dziewico, której Jezus był uległy
Ty, która przyczyniłaś się do pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej
O Mario, która wybrałaś lepszą cząstkę
O Błogosławiona, któraś wiernie słuchała Słowa Bożego
O błogosławiona, któraś żyła Słowem Bożym
O Matko, która stałaś pod krzyżem Jezusa
O Matko z Apostołami na modlitwie trwająca
O Niewiasto w słońce odziana
O Niewiasto ukoronowana z gwiazd dwunastu
Obrazie Niebieskiego Jeruzalem
Nowa Ewo, która z Synem miażdżysz antycznego węża

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami.


H. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych


Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom twoim, cieszyć się trwałym zbawieniem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

OFIAROWANIE PRACY

Uprzedzaj Panie naszą pracę i uświęć tę, którą sobie upodobałeś. Bądź z nami w czasie tej pracy i wspieraj nas Twoją łaską, aby nasze czyny w Tobie miały początek, w Tobie się spełniały i były na Twoją chwałę. Oddajemy się Panie tej pracy, aby spełniać Twoją wolę i ofiarujemy Ci ją przez zasługi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

 

H. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch B0ży są Synami Bożymi (Rz 8,14).
Ześlij Ducha Twojego Stworzyciela
W. I odnów oblicze tej ziemi


H. Módlmy się: Panie, w tym nowym dniu idę prosić Cię o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczyma pełnymi miłości, wyrozumiałości, cierpliwości, spokoju i rozsądku. Pragnę patrzeć na sposób życia twoich synów tak jak Ty ich widzisz i dostrzegać w nich samą dobroć. Zamknij moje uszy na każde oszczerstwo, ustrzeż mój język od nieżyczliwości, spraw niech tylko myśli o błogosławieństwach mieszkają w mojej duszy, abym stała się życzliwa i radosna, a przez to wszyscy, którzy spotkają się ze mną mogli zobaczyć Twoją obecność. Okryj mnie Twym pięknem na nowo o Panie i spraw, abym podczas tego dnia świadczyła o Tobie. Amen.

 

 

POSIŁEK

 

PRZED POSIŁKIEM

H. Pobłogosław Panie nas, te dary i tych, którzy je przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

 

PO POSIŁKU
H. Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci chwalimy Cię Boże. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

 

 

NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

H. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy Sakrament.
W. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

 

RACHUNEK SUMIENIA
Przed rachunkiem:
H. Duchu Prawdy, rozprosz ciemności i obdarz mnie światłem poznania tego, co we mnie Tobie się nie podoba i dopomóż mi, abym poprawiła się.
W. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚW. JÓZEFA
Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison

 

Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duch Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy ,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
H. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.


Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na oblubieńca Najświęt­szej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy od­dając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
AVE O JÓZEFIE, człowieku prawy, dziewiczy mężu Maryi i dawidowy Ojcze Mesjasza; błogosławiony jesteś między mężami i błogosławiony Syn Boga, którego miałeś w opiece: Jezus.
JÓZEFIE ŚWIĘTY, patronie Kościoła powszechnego, strzeż nasze rodziny w pokoju i w łasce Bożej i przyjdź nam z pomocą w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

 

CZYTANIE DUCHOWE

 

Przed czytaniem: Panie, nasz Boże, który zechciałeś uczynić Naj­świętszą Dziewicę Maryję, jako przykład tej, która przyjmuje Słowo i je wypełnia, otwórz nasze serca, abyśmy dzięki mocy Twojego Ducha wiernie słu­chali Twego Słowa i stali się żyzną glebą, w której Słowo zbawienia dzisiaj się wypełni. Przez Chry­stusa Pana naszego. Amen.


Po czytaniu: Dzięki Ci składamy Ojcze, ponieważ przez Chrystusa zechciałeś nam objawić pełnię Twojej miłości. Pro­wadź nas światłem Twojego Ducha i spraw, by za­siane w nas Twoje Słowo odnawiało i uświęcało nasze życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

 

WIECZOREM - W KAPLICY

Ofiaro zbawienna otwórz nam bramy Niebios;
gdy wrogie walki nas gnębią, ducha naszego obdarz siłą.
Wzywamy Cię, o Naj­wyższy,
który królujesz w Trójcy jedyny,
przyjmij wygnane dzieci
do Twej Ojczyzny wraz z Tobą
Amen.

 

 

 

MODLITWY W JĘZYKU ŁACIŃSKIM


— Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris: et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

 

— Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nosrae. Amen.

— Gloria Patri et Filio et Spirìtui Sancto.Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen

 

— Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem coeli et terrae. Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum; qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine; passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus; descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem, remissionem, peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.

 

— Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus exules filii Evae. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacryma-rum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte: et Jesum, benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

 

— Angele Dei, qui custos es mei, me, tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, rege et guberna. Amen.

 

W intencji zmarłych Sióstr, krewnych i dobroczyńców:
— De profundis clamavi ad te, Domine, Domine exaudi vocem meam. Fiant aures tuae intendentes, in vocem deprecationis meae. Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit? Quia apud te propitiatio est, et propter legem tuam sustinui te, Domine. Sustinuit anima mea in verbo eius, speravit anima mea in Domino. A custodia matutina usque ad noctem, speret Israel in Domino. Quia apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio. Et ispe redimet Israel ex omnibus iniquitatibus eius. Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.

 

 

MODLITWY W JĘZYKU WŁOSKIM

 

— Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

 

— Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

 

— Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

 

— Credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei morti, la vita eterna. Amen

 

— Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo esuli figli di Eva, a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

— Angelo di Dio, che sei il mio custode illumina, custodisci reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.

 

— Dal profondo, a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella tua parola. L'anima mia attende il Signore, più che lesentinelle l'aurora. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la Misericordia, grande è presso di lui la redenzione; egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

 

 

MODLITWY W JĘZYKU POLSKIM

 

— Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 

— Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

— Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

— Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, Świętych Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

— Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

— Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, w wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

W intencji zmarłych Sióstr, krewnych i dobroczyńców:
— Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

 

OSTATNIE NAWIEDZENIE W KAPLICY

O Jezu miłością rozpalony, nie chcę, abyś miał być przeze mnie raniony. O mój Jezu, dobry i kochany, wsparta Twą łaską nie chcę, abyś był przeze mnie obrażany, bo Cię kocham ponad wszystko.

 

H. Matko Kościoła
W. Módl się za nami


Modlitwa za Przyczyną ks. Franciszka Della Madonna z Prośbą o Jego Beatyfikację

O Panie, który objawiłeś nam swoją miłość w kapłańskiej gorliwości pasterskiej KSIĘDZA FRANCISZKA DELLA MADONNA i tak chciałeś, aby był założycielem i ojcem nowej rodziny zakonnej w Twoim Kościele do służby młodzieży, wspomóż nas, abyśmy były godne przyjąć dziedzictwo dobra przez niego pozostawione i abyśmy były zdolne do przekazania ich następnym pokoleniom. Jego świadectwo życia ewangelicznego i apostolskiego, niechaj lśni przed naszymi oczyma i pobudza w nas wolę i zapał do kochania „tylko Boga“ i w miłości Bożej wszystkich naszych braci. Prosimy Cię, Panie, abyś zechciał uczcić także tu, na ziemi, twego wiernego i pracowitego sługę, abyśmy patrząc na jego przykład umocniły się w obowiązkach życiowych naszego powołania, dążąc do świętości. Obdarz nas, o Panie, łaską o którą Ciebie prosimy za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy Maryi, Twojej i naszej Matki. Amen.

 

Modlitwa za Wstawiennictwem Sł. Bożej M. Dositei Bottani, z Prośbą o Jej Beatyfikację.
Wielbimy Cię, Panie, za to, że ofiarowałeś nam przez MATKĘ DOSITEĘ BOTTANI świetlany przykład potęgi stwórczej Twojego Ducha. Prosimy Cię, abyś obdarzył chwałą także tu na ziemi Twoją służebnicę, która swoim ufnym życiem oddanym Tobie w miłości, mądrości i delikatności umacniana przez Eucharystię i Maryję rozsiewała dobroć w Duchu ośmiu błogosławieństw. Boże dopomóż nam, abyśmy ko-chali Cię ponad wszystko i daj nam, jeżeli jest taka Twoja wola, łaskę o którą prosimy. Amen.

 

Modlitwa za Wstawiennictwem Sł. Bożej M. Gesuiny Seghezzi, z Prośbą o Jej Beatyfikację.
Ojcze, który zechciałeś objawić wielkość Twojej miłości w pokornym życiu Twojej służebnicy MATKI GESUINY SEGHEZZI, uczyń ją godną chwały, także tutaj na ziemi dla Twego uwielbienia i naszego uświęcenia. Pozwól także i nam doświadczyć miłości Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, źródła radości i pokoju. Napełnij nas Duchem miłości, abyśmy byli jak ona między braćmi obliczem Twojej dobroci. Amen.

 

 

MODLITWY O POWOŁANIA

 

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ O POWOŁANIA
Maryjo, pokorna Służebnico Najwyższego, Syn, którego zrodziłaś, uczynił Cię Służebnicą ludzkości. Twoje życie było pokorną i wielkoduszną służbą: byłaś Służebnicą Słowa, kiedy Anioł zwiastował Ci Boży plan zbawienia. Byłaś Służebnicą Syna, dając Mu życie i pozostając otwarta na Jego tajemnicę. Byłaś Służebnicą Odkupienia, trwając mężnie u stóp Krzyża przy Słudze i Baranku cierpiącym, który z miłości do nas siebie składał w ofierze. Byłaś Służebnicą Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy, a przez swe orędownictwo nadal rodzisz go w każdym wierzącym, także w tych naszych trudnych i pełnych udręki czasach. Na Ciebie, młoda Córko Izraela, która zaznałaś niepokoju młodego serca wobec propozycji Odwie-cznego, niech patrzą z ufnością młodzi trzeciego tysiąclecia. Uczyń ich zdolnymi przyjąć zaproszenie Twojego Syna, by ze swego życia uczynili całkowity dar na chwałę Bożą. Pozwól im zrozumieć, że służba Bogu zaspokaja serce i że jedynie w służbie Bogu i Jego Królestwu realizujemy się, zgodnie z Bożym zamysłem, a życie staje się hymnem pochwalnym ku czci Przeajświętszej Trójcy. Amen

 

MODLITWA O POWOŁANIA Jana Pawła II (1)
O Jezu, Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielnienie i naszą pokorną podziękę za wszystkie powołania, którymi, za pośrednictwem Twego Ducha, hojnie i nieustannie obdarzasz swój Kościół. Miej w opiece biskupów, kapłanów, misjonarzy i wszystkie osoby konsekrowane: spraw, aby byli oni przykładem życia prawdziwie ewangelicznego. Daj siłę i wytrwanie w postanowieniu tym, którzy przygotowują się do świętej służby kapłańskiej i życia konsekrowanego. Przysparzaj robotników Ewangelii, by głosili imię Twoje wszystkim ludziom. Strzeż wszystkich młodych w naszych rodzinach i w naszych wspólnotach: daj im gotowość i wielkoduszność w postępowaniu za Tobą. Także dziś zwróć na nich Twe spojrzenie i wezwij ich. Daj wszystkim powołanym siłę, by umieli porzucić wszystko i wybrać Ciebie, który jesteś miłością. Przebacz tym, których wybrałeś, niekonsekwencje oraz niewierności. Wysłuchaj, Chryste, naszych próśb za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Twojej Matki i Królowej Apostołów. Ona, która uwierzyła i dała wielkoduszną odpowiedź jest przyczyną naszej radości. Niech Jej obecność i Jej przykład towarzyszą tym, których wzywa do całkowitej służby Twojemu królestwu. Amen!

 

MODLITWA O POWOŁANIA Jana Pawła II (2)
Jezu, Synu Boga, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Ty powołujesz ochrzczonych, by wypłynęli na głębię, krocząc drogami świętości. Wzbudź w sercach ludzi młodych pragnienie, by być we współczesnym świecie świadkami potęgi Twojej miłości. Napełnij młodych Twoim Duchem odwagi i roztropności, aby prowadził ich ku głębi tajemnicy człowieka, by stali się zdolnymi do odkrycia pełnej prawdy o sobie i o własnym powołaniu. Nasz Zbawicielu, posłany przez Ojca, aby objawić Jego miłosierną miłość. Obdarz Twój Kościół darem ludzi młodych, którzy są gotowi wypłynąć na głębię, aby być wśród ludzi znakiem Twojej obecności, która odnawia i zbawia. Najświętsza Dziewico, Matko Zbawiciela niezawod­na Przewodniczko na drodze ku Bogu i bliźniemu. Ty, która zachowywałaś słowa Jezusa w głębi Twego serca, wspieraj Twoim macierzyńskim wstawiennic­twem rodziny i wspólnoty kościelne, aby pomagały ludziom młodym w hojnej odpowie­dzi na wezwanie Pana. Amen.

 

MODLITWA PAWŁA VI O POWOŁANIA
O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją ofiarę. Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, aby dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – Kościół, i byli solą ziemi i światłością świata. Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie, również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej oddania się służbie Kościołowi oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.

 

 

 

 

 

MODLITWA COTYGODNIOWA

Nieustannie się módlcie, w Każdym położeniu dziękujcie. 

(1 Tes. 5, 17-18)

 

 

NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
(w niedzielę i święta przed obiadem)

 

I) Najukochańszy mój Jezu, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Ożyw moją wiarę. Chwała Ojcu…

 

II) Najmilszy mój Jezu, pokładam nadzieję w Twej nieskończonej dobroci. Ożyw moją nadzieję. Chwała Ojcu…

 

III) Najsłodszy mój Jezu, kocham Cię z całego serca: roznieć we mnie większy szacunek do Twojej świętej i boskiej miłości. Chwała Ojcu…

 

IV) Najmiłosierniejszy mój Jezu, żałuję i boleję, że Cię obraziłam, wzbudź we mnie żal. Chwała Ojcu...

 

V) Najłaskawszy mój Jezu, błagam Cię przez zasługi Twojej Męki i Śmierci i przez cierpienia Błogosławionej Dziewicy, Twej Matki, miej miłosierdzie dla mej duszy, dla grzeszników i dusz w czyśćcu cierpiących. Chwała Ojcu...

 

W intencjach Ojca Świętego: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

 

Najświętsza Maryjo, Matko Miłosierdzia przez Twoje Niepokalane Poczęcie i przez Twoje cierpienia pomóż nam oczyścić duszę naszą z wszelkich grzechów. Zdrowaś Maryjo…

 

W niedzielę, po zakończeniu nawiedzenia Najświętszego Sakramentu:

 

AKT WIARY
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy Jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże, Twe Słowo mylić nie może.

 

AKT NADZIEI
Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny, dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

 

AKT MIŁOŚCI
Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.

 

AKT ŻALU
Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości, bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

 

MISERERE

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą
i w grzechu poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, które skruszyłeś!

Odwróć swe oblicze od moich grzechów
i zmaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym

Będę nieprawych nauczyć dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie Boże od kary za krew przelaną
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!
Panie, otwórz moje wargi,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz
a całopaleń, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Moją ofiarą, Boże jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty Boże nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:
odbuduj mury Jeruzalem!
Wtedy przyjmiesz dary i całopalenia,
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

 

 

DROGA KRZYŻOWA

 

Według zaleceń Stolicy Apostolskiej o „Doktrynach o odpustach”, pobożne ćwiczenie Drogi Krzyżowej w uzyskaniu odpustu zupełnego wymaga następujących warunków:
- przejście od stacji do stacji drogi krzyżowej;
- medytacja lub rozważanie Męki Pańskiej.

 

Módlmy się: Wszechmogący i wieczny Boże, Ty dla zbawienia rodzaju ludzkiego zechciałeś, aby Twój Syn stał się człowiekiem i poniósł śmierć krzyżową, obdarz nas łaską rozważania z wiarą i miłością tego, co On dla nas wycierpiał, abyśmy mogli naśladować przykład Jego Męki, stając się uczestnikami Jego Zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

 

STACJA I

Jezus na Śmierć Skazany

 

H. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W. Bo przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.


Podczas gdy lud krzyczał przeciw Jezusowi, rzekł do nich Piłat: «Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?» Zawołali wszyscy: «Na krzyż z Nim!». Namiestnik odpowiedział: «Cóż właściwie złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z Nim!» Piłat widząc , że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz» (Mt 27, 22-24).

 

H. Któryś za nas cierpiał rany.
W. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 


STACJA II
Jezus Bierze Krzyż na Swoje Ramiona


H. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W. Bo przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.


Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota (J 19). «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje». (Mt 16, 24).
H. Któryś za nas cierpiał rany.
W. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 


STACJA III
Jezus Upada Poraz Pierwszy

 

H. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W. Bo przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Prorok Izajasz powiedział: „Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich” (Iz 53, 5-6).
«Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity» (J 12, 24).
H. Któryś za nas cierpiał rany.
W. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

 

STACJA IV
Jezus Spotyka Swoją Matkę
H. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Ch

ryste i błogosławimy Ciebie.
W. Bo przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
To spotkanie jest rozdzierające. Mówi Jeremiasz: „Płaczę, niezmierna jak morze moja zagłada. Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza”.«Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja Jestem dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za owce» (J 10,10).

 

H. Któryś za nas cierpiał rany.
W. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

 

STACJA V
Szymon Cyrenejczyk Pomaga Nieść Krzyż


H. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W. Bo przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.


I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego (Mk 15, 21). «Uczeń nie przewyższa nauczyciela, ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego» (Mt 10, 24).
H. Któryś za nas cierpiał rany.
W. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 


STACJA VI
Św. Weronika Ociera Twarz Panu Jezusowi


H. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W. Bo przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

 

„Nie miał On wdzięku, ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic” (Iz 53, 2-3). «Ten, kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności» (J 12, 44).

H. Któryś za nas cierpiał rany.
W. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

 

STACJA VII
Jezus Upada Poraz drugi

 

H. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W. Bo przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

 

„Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53, 4-5).

H. Któryś za nas cierpiał rany.
W. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

 

STACJA VIII
Jezus Spotyka Płaczące Niewiasty

 

H. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W. Bo przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

 

"A szło z Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które za-wodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki Jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?» (Łk 23, 27-31). «Bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swojego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze» (Łk 12, 35).
H. Któryś za nas cierpiał rany.
W. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

 

STACJA IX
Jezus Upada Poraz Trzeci


H. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W. Bo przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

 

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych» (Mt 11, 28-29).
H. Któryś za nas cierpiał rany.
W. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

 

STACJA X
Jezus z Szat Obnażony


H. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W. Bo przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.


Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: «Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć» (J 19, 23-24). «Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, by on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej uznaję udręki, aż się to stanie» (Łk 12, 49).
H. Któryś za nas cierpiał rany.
W. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 


STACJA XI
Jezus do Krzyża Przybity


H. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W. Bo przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było na-pisane: «Jezus Nazarejczyk, Król żydowski» (J 19,18-19). «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię» (J 8, 28).
H. Któryś za nas cierpiał rany.
W. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

 

STACJA XII

Jezus na Krzyżu Umiera


H. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W. Bo przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.


Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego». Po tych słowach wyzionął ducha (Łk 23, 44-46).
H. Któryś za nas cierpiał rany.
W. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

 

STACJA XIII
Jezus z Krzyża Zdjęty


H. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W. Bo przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

 

Lecz, gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda (J 19, 33-34). Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa (J 19, 38).
H. Któryś za nas cierpiał rany.
W. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

 

STACJA XIV
Jezus do Grobu Złożony


H. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.
W. Bo przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.


Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu (J 19).
H. Któryś za nas cierpiał rany.
W. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

 

Módlmy się:
H. Wejrzyj, prosimy Cię, Panie, na tę rodzinę, za którą Pan nasz Jezus Chrystus nie zawahał się wydać w ręce grzeszników i podjąć Mękę Krzyża. Który żyje i króluje z Tobą, przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.


albo


H. Spójrz, Wszechmogący Boże, na ludzkość wycieńczoną swą śmiertelną słabością i spraw, by powróciła do życia dzięki Męce Twojego jedynego Syna. On jest Bogiem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen.

 


W intencjach Ojca świętego:
Wierzę w Boga…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Cwała Ojcu…

 

 

 

 

 

MODLITWA CODWUTYGODNIOWA

 

"Słowo Jezusa niech w was Przebywa z Całym Swym Bogactwem: z Wszelką Mądrością Nauczajcie
i Napominajcie Samych Siebie" (Kol. 3, 16)

 

 

SPOTKANIE WSPÓLNOTY

 

PRZED SPOTKANIEM
H. Przybądź Duchu Święty, napełnij serca twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Oświeć, Panie, nasze umysły blaskiem Twego światła, abyśmy mogły dostrzec dobro, które mamy czynić a to, co godne wypełnić.
W. Amen.
H. Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta
W. Módl się za nami.
H. Św. Anielo i Św. Urszulo
W. Módlcie się za nami.

 


PO SPOTKANIU
H. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, Matko Boża i Matko Kościoła, wstawiaj się za nami, by Duch miłości nas ożywiał a Twój przykład pokrzepiał tak, abyśmy kroczyły ku doskonałości i służyły wiernie Kościołowi.
W. Amen.

 

 

SAKRAMENT POKUTY

 

PRZED SPOWIEDZIĄ:
Miłosierny i dobry Ojcze, wejrzyj na nędzę twojej służebnicy i odnów we mnie obietnice Twojej miłości. Ty znasz mnie i wołasz mnie po imieniu; nieustannie zlewasz na mnie Twoje dary. Dziękuję, Ojcze! Ofiarowuję Ci zasługi Męki i Śmierci Twojego Syna Jezusa, które są jedyną moją pewnością i jedyną nadzieją. O Boże, uznaję moje grzechy! Pragnę wyznać je przed Tobą z pokorą i szczerą wolą poprawy.

 

Fragmenty pomocne w przygotowaniu się do Sakramentu Pokuty:

- Iz 43, 25 Ja, właśnie Ja nie wspominam twych grzechów.

- Ez 11, 14-21 Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami.

- Mi 6,1-15 I czegóż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim.
- Rz 12, 1-2. 9-18 Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu.

- Kol 3, 8-10. 12-17 Nie okłamujcie się nawzajem.

- Jkb 1, 22-27 Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami.

- Ap 3, 14-22 A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wy-rzucić z moich ust.

- Mt 5, 13-16 Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi.

- Łk 15, 11-32 A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw jego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.

- Mt 5, 1-12 Błogosławieni ubodzy w duchu.

- J 15, 1-8 Każdą latorośl, która nie przy-nosi owocu odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.

 

 

MODLITWA DZIĘKCZYNNA (po spowiedzi)
Ojcze Święty, który w swej dobroci odnowiłeś mnie na podobieństwo Twojego Syna, spraw, aby całe moje życie było znakiem i świadectwem Twojej miłosiernej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

MODLITWA COMIESIĘCZNA

 

"Dlatego chcę cię przyciągnąć i na pustynię cię wyprowadzę i będę mówić do twego serca
(por. Oz. 2, 16)

Nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie" (1 Tes. 5, 17-18)

 

 

DZIEŃ SKUPIENIA

 

O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
nawiedź dusz wiernych Tobie krąg;
Niebieską łaskę zesłaćracz
sercom, co dziełem są Twych rąk

 

Pocieszycielem jesteś zwan
i najwyższego Boga dar;
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
zdrój żywy miłość, ognia żar

 

Ty darzysz łaską siedemkroć,
bo moc z prawicy Ojca masz;
Przez Ojca obiecany nam
mową wzbogacasz język nasz

 

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
w serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
pokrzep stałością mocy Swej

 

Nieprzyjaciela odpędź w dal
i Twym pokojem obdarz wraz;
Niech w drodze za przewodem Twym
miniemy zło, co kusi nas

 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
daj by i Syn poznany był
i Ciebie jedno Tchnienie dwóch
niech wyznajemy z wszystkich sił.

Amen.

 

H. Ześlij Ducha Twojego, Stworzyciela

W. Iodnów oblicze ziemi.

 

Módlmy się:

Spraw, prosimy Cię,Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Świętyniechaj swym światłem umocni nasze serca, odrodzonym przez łaskę. PrzezChrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

SEKWENCJA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Przybądź Duchu święty
Spuść z niebiosów wzięty
światła Twego strumień

 

Przyjdź Ojcze ubogich
Dawco darów mnogich
Przyjdź Światłości sumień.

 

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

 

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

 

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!

 

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze!

 

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

 

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

 

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

 

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

 

Amen.

 

Na zakończenie

 

URSZULANKA DO SWEJ MATKI

 

Otrzymawszy od umierającego Syna Boskie posłan­nictwo macierzyństwa, bogatego miłością, stałaś się naszą Matką, o Maryjo.
Dlatego ja, z ufnością córki, taką jaką jestem i jaką się wewnętrznie czuję, także jako członkini Zgro­madzenia, oddanego pod Twoją szczególną opiekę, otwieram przed Tobą, droga Matko, swe serce i proszę Cię.
Niech dzięki Twojej pomocy rozumiem mą małość, miłość w upokorzeniu,znaczenie ukrytej ofiary, żebym rozmyślała o cierpieniach jako „części danej mi i abym dopełniała mękę Chrystusa”. Dlatego niechaj niosę ją z pogodą ducha,abym była gotowa odczuwać i łagodzić cierpienia moich współsióstr i każdego bliźniego.
Abym uważała się za służebnicę wszystkich, naśla­dując Ciebie, posługującą w domu Twoim i Elżbiety, wcielającą w życie pouczenie ewangeliczne: „Kto chce być pierwszym, niech będzie sługą wszyst­kich”. „Dałem wam bowiem przykład,abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem”.
O dobra Matko, spraw,aby duch wiary kształtował każdy mój czyn. Niech posłuszeństwo stanie się moją nieomylną drogą, ubóstwo moim bogactwem, czystość mą ozdobą, wola Boża moją chwałą, a miłość moim życiem. Niechaj lękam sie nade wszystko obrazy Boga i sprawiania Mu przykrości.
Napełnij mnie przeto zawsze wielkim cierpieniem, gdybym nie miała zakosztować w Twojej łasce oraz gorącą wiarą w to, że On mnie nieustannie zaprasza do miłości, która jest karmiona radosnym poświęceniem się, oświecana wiarą i świta nadzieją, która z delikatnością i szlachetnym poświęceniem kocha Boga w bliźnim.
Spraw, abym żyła Regułą, bym kochała moje obowiązki z radosną pewnością, że jest to miłe Jezusowi.
Uwolnij mnie od zmęczenia duchowego i zachowaj we mnie świeżość sił w codziennym wspinaniu się ku Tobie, aby strach nie przesłaniał mi dobra a nieufność nie przybijała mnie do ziemi. Chwała Boża niechaj będzie moją siłą i jedynym moim pragnieniem.
Matko moja, Tobie się oddaję! Bądź ze mną na mej drodze, powtarzając mi często: „Nie uczynię cię szczęśliwą na tym świecie, ale w przyszłym”.
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
M. Dositea Bottani

 

 

AKT PRZYJĘCIA ŚMIERCI

W. Panie mój Boże, od teraz spontanicznie i chętnie przyjmuję z Twoich rąk jakąkolwiek formę śmierci,dzięki której zechcesz mnie do Siebie wezwać, wraz z wszelkimi mękami i utrapieniami, które będą jej towarzyszyć.

Módlmy się

H. O Boże, który stworzyłeś nas na swój obraz i zechciałeś, aby Twój Syn za nas umarł, spraw, abyśmy wolne od grzechu mogły zawsze czuwać na modlitwie, a w godzinę śmierci przechodząc z tego świata do Ciebie mogły spocząć w ramionach Twego Miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.Amen.

 

 

 

MODLITWA COROCZNA

 

« Pójdźcie wy sami na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco».
(Mk. 6,31)

 

REKOLEKCJE

 

Rekolekcje to odnowa w przedłużonymspotkaniu z Panem, pilnej i wytrwałej pracy nad sobą oraz refleksji iweryfikacji.

 

Istota rekolekcji:

  • silne doświadczenie Boga na modlitwie,w słuchaniu i pogłębieniu Słowa;
  • otwarcie na działanie Ducha Świętego;
  • prowadzenie duszy przez przewodnika duchowego; postanowienie poprawy i upodobnienie siędo Chrystusa;
  • uczenie się prawdziwej ofiary Bogu ibraciom w Kościele i w konkretnych sytuacjach.

 

Na zakończenie rekolekcjiodnawiamy naszą profesję zakonną i odmawiamy modlitwę: Urszulanka N.M.P do swej Matki lub inną.

 

 

 

 

NOWENNY

 

« Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylkoWierzcie, że otrzymacie».
(Mk. 11,24)

 

 

MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN


(18-25styczeń)

 

«Aby wszyscystanowili jedno jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nasjedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał» (J 17,21).

 

Psalm 67

Niech Pan się zmiłuje nad nami i nambłogosławi
Niech nam ukaże pogodne oblicze,
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkichnarodów.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą,
Bo rządzisz ludami sprawiedliwie
I kierujesz narodami na ziemi.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
Niech wszystkie narody oddają Cichwałę.
Ziemiawydała swój owoc,
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi
Iniech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

 

H. Ty jesteś Piotr.
W. I na tej skale zbuduję mój Kościół.

 

Módlmy się

H. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: pokój Mój zostawiam wam, pokójMój wam daję, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę twegoKościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnijgo pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wiekiwieków.
W. Amen.

 

 

 

NOWENNA DO ŚW. ANIELI MERICI

 

(18-26styczeń)

 

HYMN

Trzymając lampę płonącą
na gody weszłaś, dziewico,
by Chrystus, Król wiecznej chwały,
poślubił ciebie na zawsze.

Już jedno z Panem stanowisz
i tobą cieszy się niebo,
bo zasłużyłaś przez czystość,
by Oblubieniec cię wybrał.

A teraz ukaż nam drogę,
modlitwą broń nas od złego
i pomóż mężnie odpierać
przebiegłe ciosy szatana.

Maryja, Matka Jezusa,
dziewiczej przykład miłości,
niech się przyczynia za nami
i ulży doli wygnańców.

Niech Bogu w Trójcy Jednemu
na wieki będzie podzięka
za serca wierne i czyste,
żyjące tylko dla Niego.

 

H. Módl się za nami św. Anielo.
W. Abyśmy się stali godnymiobietnic chrystusowych.

 

Módlmy się

Boże Ojcze miłosierny, wysłuchajmodlitw, które zanosi za nas św. Aniela, dziewica, i spraw, abyśmy naśladującjej miłość i roztropność, byli wierni Twojej nauce i świadczyli o niej naszymżyciem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA


(10-18marzec)

 

HYMN DO ŚW. JÓZEFA

Józefie, niech Ciebie sławi niebo
I świata mieszkańcy składają Ci hołdy,
Bo Ty zasłużyłeś, aby czysty węzeł
Połączył Ciebie z Maryją.

Gdy na Nią patrzyłeś, jaknosiła Dziecię,
Przejęty zwątpieniemopuścić ją chciałeś,
Lecz Boży posłaniec weśnie Cię pouczył,
Że Ona z Ducha poczęła.

Zrodzone Dzieciątkoniosłeś w swych ramionach
Chroniłeś w ucieczce doziemi egipskiej,
Gdy został w świątyni, zpłaczem Go szukałeś
I odnalazłeś z radością.

Dla innych wybranychśmierć jest bramą chwały,
Gdy wchodzą do raju, bycieszyć się Panem;
Lecz Ty już na ziemioglądałeś Boga
Tak wyróżniony przezNiego.

Niech Bóg jeden w Trójcyraczy nas wysłuchać
I da nam w niebiosachprzebywać z Józefem,
By pieśnią wdzięcznościwielbić Pana wiecznie
Za wielką łaskę Wcielenia.Amen.

 

H. Módl się za nami św. Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych.

 

Módlmy się
H. Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszegoZbawiciela wiernej straży św. Józefa, spraw za Jego wstawiennictwem, aby TwójKościół nieustannie się troszczył o zbawienie świata. Przez naszego Pana. Amen.

 

 

ZESŁANIEDUCHA ŚWIĘTEGO

 

Veni,creator Spiritus
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

 

Quidiceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.

 

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae
tu rite promissum Patris
sermone ditans guttura.

 

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis,
virtute firmans perpeti.

 

Hostem repellas longius
pacemque dones protinus;
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.

 

Per te sciamus daPatrem
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.


Amen.

 

 

 

O STWORZYCIELU

 

O Stworzycielu Duchu, przyjdź,

nawiedź dusz wiernych Tobie krąg;
Niebieską łaskę zesłać racz
sercom,co dziełem są Twych rąk.

 

Pocieszycielemjesteś zwan
inajwyższego Boga dar;
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
zdrój żywy miłość, ognia żar.

 

Tydarzysz łaską siedemkroć,
bo moc z prawicy Ojca masz;
Przez Ojca obiecany nam
mową wzbogacasz język nasz.

 

Światłemrozjaśnij naszą myśl,

wserca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
pokrzep stałością mocy Swej.

 

Nieprzyjacielaodpędź w dal
i Twym pokojem obdarz wraz;
Niech w drodze za przewodem Twym
minie zło, co kusi nas.

 

Daj nam przez Ciebie Ojca
znać,daj, by i Syn poznany był
i Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
niech wyznajemy z wszystkich sił.

 

Amen

 

 

 

WNIEBOWZIĘCIEN.M.P


(6-14 sierpień)

 

HYMN

O Pani wielcechwalebna,
od gwiazd na niebie wznioślejsza,
własnego Stwórcęi Syna
karmiłaś piersiąmatczyną.

Przez Ewę dobrostracone
przywracaszrodząc Jezusa
i grzesznym,godnym litości,
wskazujesz drogędo raju.

O Bramo Królawszechświata,
promieniejącajasnością,
niech życie daneprzez Ciebie
z weselem wielbiązbawieni.

Niech Ojca zDuchem Najświętszym
i Twoim Synem,Dziewico,
wysławia wszystkona wieki,
gdyż Onprzyodział Cię łaską. Amen.

 

H. Bóg wywyższył Maryję.
W. Ponad Aniołów w Królestwie niebieskim.

 

Módlmy się
Wszechmogący i wieczny Boże, który wziąłeś ku chwale niebieskiej z ciałem i duszą Niepokalaną Dziewicę Maryję, Matkę Chrystusa, Twojego Syna, spraw, abyśmy żyjąc na tym świecie nieustannie kierowali wzrok ku wiecznym dobrom, by wraz z Maryją móc dzielić tę samą chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

NOWENNA DO ŚW. URSZULI


(12-20październik)

 

HYMN

Trzymając lampę płonącą
na gody weszłaś, dziewico,
by Chrystus, Król wiecznej chwały,
poślubił ciebie na zawsze.

Już jedno z Panem stanowisz
i tobą cieszy się niebo,
bo zasłużyłaś przez czystość,
by Oblubieniec cię wybrał.

A teraz ukaż nam drogę,
modlitwą broń nas od złego
i pomóż mężnie odpierać
przebiegłe ciosy szatana.

Maryja, Matka Jezusa,
dziewiczej przykład miłości,
niech się przyczynia za nami
i ulży doli wygnańców.

Niech Bogu w Trójcy Jednemu
na wieki będzie podzięka
za serca wierne i czyste,
żyjące tylko dla Niego.

 

H. Módl się za nami św. Urszulo.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych.

 

Módlmy się:
Boże, Ty co rokupozwalasz nam czcić św. Urszulę i jej towarzyszki, które zostawiły namświetlany przykład czystości i męstwa. Niech ich zasługi wyjednają nam łaskęwierności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

NIEPOKALANEPOCZĘCIE N.M.P.


(29 listopad—7 grudzień)

 

HYMN

Strażniczkodziewic przeczysta,
Bogarodziconietknięta,
wesele niebios ibramo
naszej nadzieiotwarta.

Gołąbko lśniącapięknością,
Lilio wyrosławśród cierni,
rozkwitła różdżkolecząca
swoim korzeniemzranionych;

Przewodniagwiazdo rozbitków,
wieżo przez złonie zdobyta,
zachowaj nas odzasadzki,
prowadź swymświatłem do celu.

Rozpraszaj błęduciemności,
broń przedzdradliwą mielizną,
zbłąkanym w burznawałnicy
drogę ukazujbezpieczną.

Ty jedna łaskąjaśniejesz,
wolna od grzechupraojca;
przebiegłe wężazamiary
zetrzyj swoimistopami.

Niech będzie Bóg uwielbiony,
Bóg, który jeden jest w Trójcy,
bo Ciebie, Pani, obdarzył
łaską szczególnej świętości. Amen.

 

H. O Maryjo bezgrzechu pierworodnego poczęta.
W. Błagaj za nami do Ojca, któregoś Syna zrodziła.

 

Módlmy się:
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicyprzygotowałeś swemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianejśmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczynądojść do Ciebie bez grzechu. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Panai Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkiewieki wieków. Amen.

 

Odnowienie ślubów zakonnych:

Ja, siostra Maria……………….,
poruszona mocą DuchaŚwiętego,
konsekruję całe moje życieBogu
nade wszystko umiłowanemu.
Naśladując Chrystusa przezcałe życie,
zobowiązana realizować
miłość w pokorze i ofiaręw prostocie,
ponawiam Bogu
ślub czystości, ubóstwa iposłuszeństwa,
według Reguły Życia
Sióstr Urszulanek N.M.P. zGandino.
Zawstawiennictwem Maryi Niepokalanej,
św. Anieli i św.Urszuli,
chcę trwać zradością
w tej rodziniezakonnej,
służąc wiernieBogu i Kościołowi w braciach.

 

 

HYMN DO ŚW. ANIELI MERICI

 

WĘDRUJEMY DROGAMI ŚWIATA

 

Wędrujemy drogami świata
Trwając w wierze,
Która daje nam pewność;
Ponieważ młodzież dzisiaj
Chce wierzyć i mieć nadzieję,
Chce żyć i kochać.

Święta Anielo
Poprzedzaj nas, oświecając naszą drogę:
Naucz nas się modlić,
Naucz nas kochać,
Naucz nas chwalić Pana! (2x)

Ewangelia nas pobudza
Do oddania swego życia,
Do szerzenia radości,
Która zwycięża i zbawia.

 

 

 

HYMN ZGROMADZENIA

 

Dzisiaj radość w naszych sercach gości,
Biją wyniośle dzwony, Tajemnicza iskierka
Płonie w nas świętym płomieniem.
Dziś nasze serce śpiewa i tańczy
Wznioślej nad jego przeznaczenie:
Pełne radości kroczymy za Panem,
My, służebnice Jego.

 

Ref: O dniu przecudny, Wiary i nadziei,
Miłości i wytrwałości Błyśnij nam z nieba.
Niech serce będzie czyste, Radosne i spokojne,
Oblicza nasze skromne i najbielszy welon.

O święta Urszulo!

 

Ty z nieba spoglądaj i czuwaj nad nami.
Jaśniej nam Niepokalaną Jako sztandar niebiański!
Święty Franciszku, przez Boga ukochany,
Zaświeć nam w sercu i myślach,
Prowadź nas prostą drogą:
My Jego orszak dziewic.

Niech dusze nam ogrzewa
Święta Aniela pełna chwały,
Słodka i kochająca matko,
Tyś jako niebiański zapał!


Niech Słońce Życia wzejdzie,
Nowy świat i niebo nastaną!
Wszelkie serce Tobie zapłonie,
O Panie niezmiernej radości.