FUNDACJA ANIELA


 KRS 0000545963

 

FUNDACJA ANIELA

 

jest organizacją pożytku publicznego, która ma na celu organizowanie i udzielanie wsparcia osobom i rodzinom w trudnościach, w ich prawidłowym funkcjonowaniu i rozwoju ludzkim oraz wspieranie i realizowanie wszelkich form pomocy osobom i rodzinom, w tym dzieciom i młodzieży oraz kobietom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

 

Powstała przy Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Urszualanek w celu wspierania działaności Centrum Promocji Życia.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Inicjowanie i realizowanie programów z różnorodnych dziedzin życia ludzkiego i społecznego, w tym m.in.: w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego, profilaktyce społecznej i innych.
  • Realizowanie i inicjowanie programów m.in. wychowawczych, edukacyjnych, pedagogicznych, psychologicznych, profilaktycznych, osłonowych, aktywizujących, zdrowotnych oraz prawnych na rzecz człowieka.
  • Inicjowanie i realizowanie programów z zakresu pomocy społecznej, mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Tworzenie, upowszechnianie i realizowanie programów prewencyjno - rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  • Wspieranie kobiet w trudnej sytuacji życiowej poprzez realizowanie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania przemocy.

"FUNDACJA ANIELA"

 

ul. ks. J. Schabowskiego 4

05-120 Legionowo

tel. 22 774 0188

 

NIP 5361918845  REGON 36103162400000

 

e-mail. fundacja.aniela@gmail.com

 

nr konta: 72 1240 6117 1111 0010 6259 7914

 

 

 

FUNDACJA ANIELA

 

STATUT

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1


Fundacja pod nazwą „FUNDACJA ANIELA”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Edytę Beatę Gawrysiuk, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Klejmenta w Kancelarii Notarialnej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego 47A, w dniu 23.01.2015 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2


Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3


1. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
2. Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem graficznym.

 

§ 4


Siedzibą fundacji jest miasto Legionowo.

 

§ 5


Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6


Celem Fundacji jest organizowanie i udzielanie wsparcia osobom i rodzinom w trudnościach, w ich prawidłowym funkcjonowaniu i rozwoju ludzkim oraz wspieranie i realizowanie wszelkich form pomocy osobom i rodzinom, w tym dzieciom i młodzieży oraz kobietom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

 

§ 7


Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Inicjowanie i realizowanie programów z różnorodnych dziedzin życia ludzkiego i społecznego, w tym m.in.: w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego, profilaktyce społecznej i innych.
2. Realizowanie i inicjowanie programów m.in. wychowawczych, edukacyjnych, pedagogicznych, psychologicznych, profilaktycznych, osłonowych, aktywizujących, zdrowotnych oraz prawnych na rzecz człowieka.
3. Inicjowanie i realizowanie programów z zakresu pomocy społecznej, mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Tworzenie, upowszechnianie i realizowanie programów prewencyjno - rozwojowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
5. Wspieranie kobiet w trudnej sytuacji życiowej poprzez realizowanie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania przemocy.

 

§ 8


Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

 

 

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 9


Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 10

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów,
2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. Dochodów majątku Fundacji,
5. Odpłatnej działalności statutowej Fundacji.

 

§ 11

 

1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa

Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

 

Władze Fundacji

 

§ 12

 

Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji.
b) Zarząd Fundacji.

 

 

Rada Fundacji

 

§ 13

 

1. Rada Fundacji jest organem pomocniczym Fundacji. Pełni funkcję kontrolną i opiniującą.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do dwudziestu członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą większości głosów członków Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 

§ 14

 

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.
3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności.
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa.
5. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.
6. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
7. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

§ 15

 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym – z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

 

 

Zarząd Fundacji

 

§ 16

 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

 

§ 17

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§ 18

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

 

§ 19

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 

 

Zmiana statutu

 

§ 20

 

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

 

Połączenie z inną fundacją

 

§ 21

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

 

Likwidacja Fundacji

 

§ 22

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek.