Organizacja przedszkola


 

Organizacja pracy Przedszkola

 

 

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 17.00

 

Przychodzenie do Przedszkola

Ze względu na rozkład dnia w Przedszkolu dzieci przychodzą do godziny 8.30

 

Odbieranie dzieci

 

Dzieci mogą być odbierane do godziny 17.00 jedynie przez osoby upoważnione do tego przez rodziców i zapisane w Karcie Dziecka lub na karcie upoważnienia odbioru. Osoba odbierająca dziecko powinna być trzeźwa i pełnoletnia.

 

Odpoczynek

 

Z drzemki poobiedniej korzystają dzieci z grup najmłodszych. Pozostałe grupy mają możliwość wyciszenia się, słuchając muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez nauczyciela.

 

Grupy

 

 • Grupa I: 2,5-3 latki
 • Grupa II: 4-latki
 • Grupa III: 5-latki z rocznym przygotowaniem szkolnym
 • Zerówka

 

Posiłki

 

 • I Śniadanie: 9.00 (Grupa I, II i III)
 • II Śniadanie: 11.00 (Grupa I); 11.30 (Grupa II i III)
 • Obiad: 13.30 (Grupa I ); 14.00 (Grupa II i III)

 

Nieobecność dziecka w przedszkolu
Jeśli dziecko zostaje w domu lub jest chore, prosimy o powiadomienie Przedszkola do godziny 8.30, tylko w takim przypadku będzie odliczona dzienna stawka żywieniowa.

 

 

Zajęcia dodatkowe dla wszystkich

W ramach czesnego:

 • Katecheza i śpiew (codziennie)
 • Język angielski (codziennie)
 • Taniec (1x w tygodniu)
 • Rytmika (1x w tygodniu)
 • Gimnastyka korekcyjna (1x w tygodniu)
 • Laboratorium "Mały odkrywca"  (1x w miesiącu)
 • Warsztaty Kulinarne
 • Warsztaty teatralne (1x w miesiącu)
 • Warsztaty z psychologiem „Moje emocje” (1x w miesiącu)
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Porady psychologiczne dla rodziców

Zajęcia dodatkowe do wyboru

 • Język włoski: 2x w tygodniu
 • Warsztaty twórczości dziecięcej: 1x w tygodniu 
 • Balet: 1x w tygodniu 
 • Zajęcia z piłką: 1x w tygodniu 
 • Logopedia: 1x w tygodniu

 

Kadra

 

DYREKTOR – s. Edyta Gawrysiuk

 

GRUPA I - Tygryski

– wychowawca grupy: p. Dominika Klimkiewicz – nauczyciel

- pomoc nauczyciela: p. Małgorzata Makowska

 

 

GRUPA II - Panterki

– wychowawca grupy: p. Ewa Mucha - nauczyciel

- pomoc nauczyciela:  p. Ewa Żak

 

 

GRUPA III + Zerówka - Lwy

– wychowawca grupy: p. Anna Golec - nauczyciel

- p. Małgorzata Palińska - pomoc nauczyciela

 

 

Pomoc nauczyciela do grup:

 

– s. Dominika Ceruti

 

 

KATECHEZA – p. Anna Golec

J. ANGIELSKI – p. Marta Rogoś

J. WŁOSKI – s. Edyta Gawrysiuk

PSYCHOLOG – p. Barbara Bogusz-Olejniczak

PEDAGOG SPECJALNY/LOGOPEDA: P. Barbara Krzemińska

TERAPEUTA SI - p. Marzena Skrzypkowska

GIMNASTYKA Z ELEMENTAMI KOREKTYWY – p. Renata Wiśniewska

RYTMIKA  - p. Maria Kurowska

TANIEC i BALET - p. Patrycja Wołtosz

WARSZTATY TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ – p. Dominika Klimkiewicz

 

LABORATORIUM "Mały odkrywca" i Warsztaty Kulinarne – p. Ewa Mucha

ZAJĘCIA Z PIŁKĄ

LOGOPEDIA - p. Marzena Bresińska

 

 

 

 

Program

 

Rozwój dziecka w przedszkolu odbywa się w pięciu sferach: emocjonalnej, społecznej, poznawczej i fizycznej oraz duchowej.

Realizacja materiału programowego następuje poprzez integrację treści z poszczególnych obszarów.

 

SFERA ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 • Poznanie samego siebie.Budzenie wiary we własne siły i możliwości.
 • Budowanie poczucia własnej wartości.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych emocji, uczuć, przeżyć.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne, związane ze zmianą otoczenia, środowiskiem społecznym, stawianymi wymaganiami.
 • Kształtowanie niezależności emocjonalnej.
 • Opanowanie akceptowanych społecznie form rozładowania napięcia, rozwiązywania konfliktów.
 • Nabywanie swobody w komunikowaniu się oraz wyrażaniu emocji i przeżyć poprzez różne formy ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych innych ludzi, współodczuwanie – podstawy empatii.
 • Osiąganie zadowolenia w wyniku podejmowania kontaktów z innymi dziećmi oraz dorosłymi.

 

SFERA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

 • Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych.
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania się z najbliższym otoczeniem społecznym, rozumienie innych i poczucie bycia rozumianym.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych myśli, emocji, potrzeb w sposób zrozumiały dla najbliższego otoczenia społecznego.
 • Rozwijanie postawy zaangażowania w życie najbliższego otoczenia społecznego: rodziny, grupy przedszkolnej (współdecydowanie, współodpowiedzialność).
 • Zacieśnianie więzi z rodziną i środowiskiem oraz kształtowanie pewności i poczucia bezpieczeństwa dziecka jako ważnego członka grupy społecznej (rodziny, grupy przedszkolnej).
 • Dostrzeganie i akceptowanie własnego miejsca w rodzinie.
 • Rozwijanie umiejętności współżycia w grupie, postępowania zgodnego z regułami i szanowania praw własnych i innych ludzi.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania.
 • Traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych członków grupy i ich harmonizowanie.
 • Nabywanie umiejętności negocjowania, zawierania kompromisów, wysłuchania racji innych i ustosunkowania się do niej.
 • Kierowanie się w postępowaniu nadrzędnymi zasadami moralnymi.
 • Poznawanie najbliższego otoczenia społeczno-kulturowego.
 • Kształtowanie szacunku dla pracy i wytworów pracy ludzi.
 • Kształtowanie uczuć dumy ze swojego regionu, budzenie świadomości narodowej (patriotyzm).

 

SFERA ROZWOJU POZNAWCZEGO

 • Rozwijanie i doskonalenie aparatu mowy.
 • Rozwijanie mowy i myślenia poprzez stosowanie różnych form aktywności oraz stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi mowy.
 • Nabywanie umiejętności rozumienia mowy.
 • Kształtowanie umiejętności komunikowania się.
 • Dostarczanie wzorów poprawnej, pięknej polszczyzny.
 • Rozwijanie zainteresowania słowem pisanym, teatrem, światem sztuki.
 • Rozbudzanie potrzeby kontaktu ze sztuką.
 • Rozwijanie fantazji poprzez zabawy w teatr, przygotowywanie inscenizacji, zajęcia psychodramowe i pantomimę.
 • Wyrażanie twórczej postawy w różnych formach twórczej ekspresji.
 • Uświadomienie korzyści płynących z opanowania umiejętności pisania i czytania (poznawanie świata, komunikowanie się).
 • Rozwijanie motywacji do odczytywania symboli.
 • Przygotowanie do nauki czytania.
 • Tworzenie tła motywacyjnego i poznawczego dla umiejętności pisania. Zaciekawienie pisaniem.

 

 

SFERA ROZWOJU FIZYCZNEGO

 • Kształtowanie pozytywnej motywacji do zabaw, zajęć ruchowych oraz uprawiania sportu.Kształtowanie świadomości własnego ciała.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i gry ruchowe.
 • Kształtowanie motoryki: szybkości, gibkości, siły, wytrzymałości, zwinności, koordynacji, płynności ruchów.
 • Posługiwanie się różnymi formami ruchu: gimnastyka, improwizacja ruchowa, naśladowanie, inscenizacja, taniec.
 • Rozumienie roli aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu dla prawidłowego rozwoju. Hartowanie organizmu.
 • Kształtowanie właściwej postawy i płynności ruchów.

 

SFERA ROZWOJU DUCHOWEGO

 • Poznawanie i rozwijanie wartości chrześcijańskich takich jak: miłość, wiara, nadzieja, pokora, odpowiedzialność, godność, szacunek, umiejętność przebaczania, prawda, zaufanie Bogu.
 • Promowanie wartości rodziny.
 • Stwarzanie sytuacji, w których dziecko poznaje swoją wartość w odniesieniu do Boga i drugiego człowieka.
 • Codzienne tworzenie sytuacji sprzyjających nawiązaniu osobistego kontaktu z Bogiem poprzez zwracanie się do Niego w modlitwie.
 • Wychowanie do poszanowania symboli, tradycji i praktyk religijnych oraz miejsc poświęconych.
 • Wychowanie do akceptacji i poszanowania każdego człowieka.
 • Wychowanie do miłości: ojciec-matka-dzieci.
 • Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról.
 • Budzenie szacunku do norm moralnych wyznaczonych przez dekalog.