Grupy


 

GRUPA I Papużki

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 

 

Trzylatek. plan pracy – Październik

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

Rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw.Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami; rozszerzanie słownika czynnego dzieci.Rozpoznawanie owoców i podawanie ich nazw; posługiwanie się określeniami: twardy, miękki.Wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się.Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania i zbierania.Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych (kasztanowiec i dąb) oraz ich owoców.Usprawnianie małej motoryki poprzez naklejanie drobnych elementów.Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.Rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby; klasyfikacja ubrań.Podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym; przeliczanie w zakresie 1–3; określanie, ile jest elementów.Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka.Poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia; zachęcanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie przedszkolnym.Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.Poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy; rozpoznawanie zwierząt i podawanie ich nazw.Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią (przebarwianie się liści i ich opadanie).Wdrażanie do umiejętnego korzystania z plasteliny, doskonalenie sprawności manualnej.

 

Zadania do codziennej realizacji:

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.Zabawy „Powitanki” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.

 

 

 

 

GRUPA II - Kolibry

 

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

 

PAŹDZIERNIK

 

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw;

 

 

– odczytywanie globalnie nazw warzyw;

 

– rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;

 

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;

 

– czytanie globalne nazw owoców;

 

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;

 

– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

 

– doskonalenie umiejętności układania rytmów;

 

– porównywanie liczebności zbiorów;

 

– kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;

 

– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;

 

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

 

– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;

 

– doskonalenie umiejętności klasyfikacji;

 

– tworzenia nazw nadrzędnych i podrzędnych;

 

– doskonalenie koordynacji ruchowej;

 

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;

 

– wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;

 

– zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;

 

– wprowadzenie litery I, i;

 

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia;

 

– zapoznanie z numerem alarmowym 112;

 

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

 

– poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych;

 

– doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;

 

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;

 

– poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew;

 

– doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;

 

– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;

 

– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

 

– zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew;

 

– poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;

 

– doskonalenie sprawności ruchowej;

 

– poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych;

 

– doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych;

 

– zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;

 

– rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina;

 

– doskonalenie umiejętności matematycznych – rytmy;

 

– rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli;

 

– kształtowanie prawidłowej postawy sylwetki;

 

– doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań;

 

– wprowadzenie litery E, e.

 

 

 

Zerówka - Orły

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 

Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

 

Październik 2018

 

 

 

Tematy tygodnia:

 

Dary jesieni

 

Dbamy o zdrowie

 

Jesienią w parku i lesie

 

Zabawy na jesienne wieczory

 

Cele ogólne:

 

wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania/rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata / utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych;

 

doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych;

 

ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach;

 

ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów;

 

doskonalenie umiejętności globalnego czytania;

 

kontynuowanie rytmów 3-elementowych;

 

wprowadzenie litery (A, a) na przykładzie wyrazu aparat; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach;

 

ćwiczenie umiejętności czytania metodą sylabową

 

rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie;

 

doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów;

 

utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;

 

wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia/praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych;

 

rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2;

 

doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat; kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci; zachęcanie do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach;

 

utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;

 

wprowadzenie litery(I, i )na przykładzie wyrazu igła; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery (i )w wyrazach;

 

utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;

 

wprowadzenie litery e, E;

 

rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów;

 

utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.; doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe;

 

rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych;

 

doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez uczestnictwo w grze.