Grupy


 

GRUPA I Misie Koala

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 

 

 

GRUPA II - Misie Panda

 

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

 

 

 

 

MARZEC

 

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.
 • Pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.
 • Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.
 • Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.
 • Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.
 • Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.

 

 

 

 

 

GRUPA III - Misie Polarne

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

 

 

 

 

 

MARZEC

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

 

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

 

Uświadamianie następstwa dni tygodnia.

 

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

 

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

 

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

 

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

 

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów

 

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

 

Rozwijanie słownika czynnego dziecka.

 

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

 

Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

 

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym

 

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

 

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.

 

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

 

Zachęcanie do zakładania hodowli i prowadzenia obserwacji.

 

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

 

Doskonalenie percepcji słuchowej –wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich nazywanie.

 

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

 

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

 

Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

 

 

 

KWIECIEŃ

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 

Propagowanie postawy pro ekologicznej.

 

Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.

 

Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.

 

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia; fauna, flora, godło, flaga.

 

Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych przełamywanie niechęci.

 

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.

 

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

 

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

 

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.

 

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

 

Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

 

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

 

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich nazywanie.

 

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

 

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

 

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

 

Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

 

MAJ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.

Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.

Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Wprowadzenie wzoru graficznego liczb 9, 0.

Posługiwanie się w zabawach literami i cyframi.

Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

CZERWIEC

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.

Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.

Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.

Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.

Kształcenie świadomości posiadania równych praw.

Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta

Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.

Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.

Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może spotkać dziecko w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.